Welcome to Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) Website

     

Soalan PAM101

Posted in Uncategorised

Ujian PAM101

Masa: 45 minit

Markah: 15 Markah

 

Jawab SEMUA soalan.

Terangkan perkara-perkara berikut:

1. Konsep pengagihan menurut pandangan Islam. (3 markah)

2. TIGA objektif pengagihan harta yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadith. (6 markah)

3. DUA kaedah pengagihan semula yang sunat dan DUA kaedah pengagihan semula yang wajib menurut syariah. (6 markah)

 

Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS) 
Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
40450 Shah Alam, Selangor

Copyright © 2016 Academy of Contemporary Islamic Studies (ACIS). All Rights Reserved.
| Disclaimer & Copyright | Privacy Statement |