Soalan PAM101

Posted in Uncategorised

Ujian PAM101

Masa: 45 minit

Markah: 15 Markah

 

Jawab SEMUA soalan.

Terangkan perkara-perkara berikut:

1. Konsep pengagihan menurut pandangan Islam. (3 markah)

2. TIGA objektif pengagihan harta yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadith. (6 markah)

3. DUA kaedah pengagihan semula yang sunat dan DUA kaedah pengagihan semula yang wajib menurut syariah. (6 markah)